Школа молодого педагога

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КПНЗ 

"ЦПР №1"ДМР

Л.І.Михайлова

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

1. Загальні положення

1.1.       Школа молодого педагога - це структурний підрозділ методичної
служби позашкільного навчального закладу, що проводить методичну,
організаційну роботу з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами

Школа молодого педагога - це одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів-спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до п'яти років. Навчальний заклад покликаний формувати майстерність, творчу індивідуальність молодих педагогів.

1.2.  Школа молодого педагога формується на початку навчального року залежно від стажу, досвіду, індивідуальних особливостей педагогів.

1.3.  Керування роботою Школи молодого педагога здійснює методист позашкільного навчального закладу.

1.4.  У своїй діяльності Школа молодого педагога керується Законом України «Про позашкільну освіту», Статутом, Положенням про позашкільний навчальний заклад, цим Положенням.

1.5.  Керівник Школи молодого педагога складає план роботи на кожен навчальний рік із періодичністю засідань раз на два місяці.

 

2. Мета, завдання та зміст діяльності Школи молодого педагога

2.1.  Метою діяльності Школи молодого педагога є підвищення педагогічної
майстерності молодих та мало досвідчених педагогів ПНЗ.

2.2.  Основні завдання:

-  ознайомлення з системою позашкільної освіти, її методологічною основою, нормативно-правовою базою;

- вивчення методики позашкільної діяльності;

-   організація методичної роботи з молодими спеціалістами та мало­досвідченими педагогами;

-   створення умов для самоосвіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;

-   формування в молодих та малодосвідчених педагогів навичок організації навчально-виховного процесу з вихованцями, планування занять, виховних, масових заходів різних форм та типів;

  ознайомлення з вимогами щодо ведення робочої документації;

-  ознайомлення з досягненнями педагогічної науки та новітнім педагогічним досвідом;

- оперативне вивчення та обговорення нормативних актів, документів;

- огляд новинок н а у к о во- м е т о д и ч н о ї літератури.

2.3. Вивчення змісту, форм і методів роботи.

Робота Школи молодого педагога здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей, досвіду молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

 

Основні форми роботи:

  •  засідання Школи молодого педагога;
  • відвідування занять і позакласних заходів, які проводять керівники гуртків позашкільного навчального закладу;
  •  індивідуальні консультації;
  • практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих занять, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів;
  •  співбесіди за «круглим столом» із керівником Школи молодого педагога, методистами та досвідченими педагогами.

 

Основним змістом діяльності Школи молодого педагога є:

-   формування навичок організації навчально-виховного процесу з        вихо­ванцями творчого об'єднання;

-   розгляд, розробка, оформлення та ведення ділової документації;

-   проектування та проведення навчально-виховних заходів;

-   моделювання програмного забезпечення;

-   відпрацювання практичних навичок;

-   обговорення орієнтовних запитань, аналіз, самоаналіз;

 

-   забезпечення систематичної методичної допомоги молодим спеціалістам та малодосвідченим педагогам у підготовці і проведенні відкритих занять;

-   ознайомлення з новими підходами, критеріями, вимогами до оцінки освітньої діяльності педагога;

-   вивчення та впровадження в практику сучасних педагогічних технологій та форм;

-   проведення з молодими спеціалістами та малодосвідченими педагогами індивідуальних та колективних форм методичної роботи інтерактивного спрямування.

 

3. Організація роботи Школи молодого педагога

3.1.   Діяльність Школи молодого педагога здійснюється за планом роботи Школи молодого педагога, затвердженим директором.

3.2.   План роботи Школи молодого педагога складається на один навчальний рік з урахуванням якісного та кількісного складу учасників та на основі аналізу підсумків попереднього року і передбачає проведення занять (засідань) 4 рази протягом року.

3.3.  План роботи Школи молодого педагога затверджується на методичній  раді.

3.4.   До участі в роботі Школи молодого педагога залучаються досвідчені педагоги ПНЗ.

3.5.   Керує роботою Школи молодого педагога методист ПНЗ, який звітує про її діяльність перед педагогічною радою.

 

4. Документація Школи молодого педагога

4.1.   Положення про Школу молодого педагога.

4.2.   План роботи Школи молодого педагога на рік.

4.3.   Банк даних молодих спеціалістів та малодосвідчених педагогів.

4.4.   Інструктивно-методичні матеріали.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КПНЗ «ЦПР № 1» ДМР ______________

Л.І. Михайлова

 

«Успіх навчання ґрунтується не на посібниках,

а на духові його організації, на тому невловимому впливі педагога…

на тих прийомах, які щохвилини змінюються і зникають безслідно,

але які і становлять суть успішного навчання».

Лев Толстой