Фізкультурно-спортивний напрямок

 

Східні бойові мистецтва

Навчальна програма

для гуртка фізкультурно-спортивного напряму позашкільної освіти

Школи бойових мистецтв «Лотос»

Початковий, основний, вищий рівень

3 роки навчання

Метою діяльності гуртка «Східні бойові мистецтва» Школи бойових мистецтв «Лотос» є сприяння всебічному розвитку дітей та молоді, розкриття творчого, інтелектуального, фізичного та духовного потенціалу, виховання патріотизму, та розповсюдження національної ідеї.

Програма створена на основі типових програм для гуртків військово-патріотичного напрямку, затверджених Міністерством освіти і науки України, програм фізкультурно-спортивного напряму, рекомендованих МОН молодь-спорту України та науково-методичною радою КОІПОПК (протоколи № 5 від 18.09.2008 р., № 6 від 23.10.2008 р.), Всеукраїнської Федерації «Бойових мистецтв з контактного карате».

Мета програми – формування всебічно розвиненої особистості дитини шляхом вивчення історичних традицій національних бойових мистецтв.

Основні завдання навчальної програми:

–      надати спеціальні знання з питань історії національних бойових мистецтв;

–      навчити першої медичної допомоги у разі необхідності;

–      формувати почуття патріотизму, любові до рідного міста та краю;

–      прищепити гуманне ставлення до навколишнього середовища;

–      створити умови для самореалізації, соціальної адаптації, оздоровлення дітей та молоді;

–      пропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний відпочинок.

Навчальна програма реалізується в гуртку військово-патріотичного напрямку та розрахована на три рівні навчання:

-        початковий рівень, для вихованців віком 5-7 років;

-        основний рівень, для вихованців 8-9 років;

-        вищий рівень, для вихованців 10-18 років.

Заняття проводяться 3 рази на тиждень (9 год.), 324 години впродовж року (108 год. на кожен рівень).

 

ПРОГРАМА

СЕКЦІЇ  ДЖИУ-ДЖИТСУ

«SHORI»

Початковий рівень

І, ІІ рік навчання

 

Навчальна програма секції «SHORI», фізкультурно-спортивного напрямку побудована на основі типових програм Міністерства фізкультури      та спорту Федерацій «Джиу-джитсу     Хокуторю», К., 2013р., «Джиу-джитсу Комбот», К., 2010 р. та апробована у навчально-виховному процесі.

Мета програми – виховання здорової, гармонійної, всебічно розвинутої особистості дитини, яке здійснюється завдяки спеціалізованій спортивній діяльності.

Для досягнення даної мети  вирішуються три групи завдань:

- освітні,

- виховні,

- оздоровчі.

 Група освітніх завдань складається із засвоєння теоретичних    і методичних основ джиу-джитсу, оволодіння руховою культурою, навичками протиборства із суперником, включаючи підготовку до змагань (тренування)    та досягнення високих спортивних результатів.

Впровадження виховних завдань обумовлено необхідністю пропагування здорового способу життя, змістовного та активного відпочинку.

 Фізична підготовка спрямована на розвиток рухових здібностей: швидкості, сили, витривалості, спритності, гнучкості суглобів.

Основні завдання навчальної програми:

–      розвинути пізнавальні інтереси і навчальні здібності вихованців;

–      сформувати стійке бачення здорового способу життя;

–      сформувати дружні відносини у колективі;

–      сприяти свідомій профорієнтації вихованців, психологічній і фізичній підготовці до здобуття високих результатів;

–      сформувати фізичну, технічну, духовну підготовки та виховання;

–      розвинути позитивні якості людини: працелюбство, наполегливість              у досягненні результату, самостійність, відповідальність за результати власної діяльності;

–      використати різні методи навчання: словесні, наочні, практичні;

–      забезпечити поглиблене та розширене вивчення різноманітних технік;

–      зорієнтувати вихованців на формування здатності до самопізнання;

–      реалізувати ідеї загального, спортивно-оздоровчого та морально-естетичного розвитку дитини у суспільстві;

–      розвинути лідерські якості.

Заняття в секції носять теоретично-практичний характер і проводяться     2 рази на тиждень, тривалістю по 2 години (4 години на тиждень). Загальна кількість годин на рік: І рік навчання – 146 годин, ІІ рік навчання – 152 години.

 

Циркова студія «Тріумф»

Навчальна програма

для гуртка  фізкультурно-спортивного напряму позашкільної освіти 

Початковий рівень

1 рік навчання

 

Основна мета – популяризація циркового мистецтва, зростання спортивної майстерності дітей, виховання цілеспрямованості, сприяння гармонійному розвитку особистості.

Основні завдання навчальної програми:

-      навчити основам акробатики, циркових жанрів, хореографії та пластики в обсязі, необхідному та достатньому для участі в концертній діяльності студії;

-      розвивати фізичні, хореографічні та акторські здібності (наявні та компенсуючі);

-   сприяти  психологічному звільненню (зняти комплекси, скутість);

-      формувати естетичний смак (відчуття гармонії в мистецтві, людині, навколишньому світі);

-      розвивати потребу та уміння бачити прекрасне в мистецтві, людях, природі;

-      формувати вибіркове, критичне ставлення до зразків циркової творчості;

-      формувати навички професійного та соціального партнерства;

-      сприяти професійній орієнтації вихованців.

Розділи програми відображають різноманітність видів професійно-виконавської підготовки (теоретичної, практичної, концертної). Кожний розділ сприяє вирішенню основних завдань підготовки та має власну цільову направленість.

Специфічні завдання програми за видами підготовки:

1. Акробатика (спортивно-прикладна):

-          навчити основним поняттям та термінам акробатики (положення    корпуса, напруження та розслаблення м’язів, основні акробатичні елементи);

-      навчити основам акробатики (вивчення основних акробатичних елементів);

-      розвивати фізичні якості та рухові здібності (дихання, координація рухів, орієнтація в просторі, швидкість реакції, швидкісно-силові якості, гнучкість, спритність, стрибковість тощо);

-      формувати навички індивідуального та групового виконання акробатичних елементів.

2. Циркові жанри (індивідуальні та групові):

-      навчити поняттям основних циркових жанрів (термінологія, реквізит та догляд за ним, техніка безпеки, страхування та самострахування);

-      навчити основам циркових жанрів: жонглювання, партерна акробатика, гімнастика, хула-хупи тощо;

-      розвивати фізичні здібності: координація рухів, техніка володіння своїм тілом, фізична витривалість, пластичність тощо.   

3. Хореографія:       

-      навчити основним поняттям хореографії (термінологія; положення корпуса, рук, ніг; точка зали; техніка виконання хореографічних елементів);

-      навчити основам хореографії: класичний екзерсис біля станка та на середині залу, аллегро, елементи народного та сучасного танців, танцювальні комбінації, поєднання хореографічних та циркових елементів;

-      розвивати хореографічно-ритмічні здібності;

-      формувати пластичність та художню виразність виконання рухів.

4. Концертна діяльність:

-      дати еталонне уявлення про основні прийоми втілення образу засобами циркових жанрів, хореографії, пластики та акторської майстерності;

-      познайомити з історією цирку;

-      навчити необхідному та достатньому набору професійних виконавських прийомів для постановки нових циркових номерів та участі в концертній діяльності студії;

-      навчити прийомам допомоги, страхування та самострахування, правилам техніки безпеки під час тренувального процесу та концертних виступів;

-      формувати навички творчої роботи (індивідуальної та групової), пошуку індивідуального стилю та манери виконання;

-      виховувати художній смак і сценічну культуру, підтримувати інтерес до обраного виду діяльності та вміння спілкуватися з членами колективу, глядачами;

-      дати навички роботи з реквізитом, костюмами, гримом (підготовка до роботи, користування, нескладний ремонт).

Навчальна програма гуртка «Циркова студія «Тріумф» складена  на основі типових програм:

·       МОН України. Збірник програм для гуртків художньо-естетичного та декоративно-прикладного напрямів. – Кам’янець-Подільський, 2007 (пр. № 3 від 21.06.2007);

·       МОН України. Програми для творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів.- Суми: «Антей», 2005 (№ 1/11- 3840 від 12.07.2005);

·       МОН України. Програми з позашкільної освіти.-  К.: «Грамота», 2008 (пр.. № 2 від 24.04.2007), Позашкілля. Комплекс програм мистецького спрямування . –    К., 2013.

 Освітній процес  у колективі побудований за дидактичними принципами, у послідовності «від простого до складного», «від окремого до загального» та включає в себе початковий рівень підготовки. У групу приймаються хлопці та дівчата віком 5-8 років, які не мають медичних протипоказань, виявляють інтерес та бажання до занять даним видом творчості.

 Навчальна програма гуртка розрахована на 1 рік навчання, 144 години на рік, заняття проводяться 2 рази на тиждень по 2 години, тривалість одного заняття – 45 хв.