Гуманітарний напрямок

 

«В країні Цікавинки»

«Країна Веселкова»

«Пізнайко»

Навчальні програми

для гуртка  гуманітарного напряму позашкільної освіти

Початковий рівень,

1 рік навчання

Навчальна програма гуртка «В країні Цікавинки» розрахована на початковий рівень, 1 рік навчання, для вихованців 5-6 років. Заняття носять  практично-теоретичний характер і проводяться  2 рази на тиждень, 72 години по кожному напрямку.

Мета програми - всебічний розвиток дитини, формування загально- навчальних умінь і навичок, саморегуляція вольових якостей.

 Завдання навчальної програми:

навчальні:

-   навчити аналізу й синтезу слів, основам грамоти;

-   формувати фонематичний слух, елементарні знання та навички з математики, навколишнього світу, письма, розвитку мови;

-   навчити  умінню розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту думку;

-   формувати особистість дитини-дошкільника через вивчення потреб, індивідуальних особливостей та поведінки дитини, міжособистісних взаємин  з однолітками й дорослими;

-   багачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ людей, що оточують, та саму себе;

-   створювати умови для вправляння в соціальній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей;

розвивальні:

-  розвивати розумові здібності дитини, мовлення, дрібну моторику рук;

- розвивати вищі психічні функції і пізнавальні процеси: увагу, сприйняття, мислення, пам'ять, уяву, довільну поведінку, спостережливість, кмітливість, фантазію;

- сприяти фізичному розвитку дитини, розвивати просторову координацію рухів, тілесну спритність, гнучкість та пластичність;

- формувати в дитині цілісне уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, забезпечити реальне оволодіння дітьми законами повноцінного життя, здобуття ними елементарної життєвої мудрості;

- створювати сприятливі умови для підвищення самостійності дитини, довільності поведінки;

- розвивати впевненість в собі, наполегливість у  подоланні труднощів, практичному та розумовому експериментуванні;

- вдосконалювати вміння використовувати здобуті уявлення для подальшого розширення особистого досвіду;

- розвивати художній смак, творчу уяву, фантазію.

виховні:

- сприяти становленню системи елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, самого себе;

- створювати умови для формування у дітей інтересів, намірів, планів;

-  виховувати культуру поведінки;

- залучати дитину до національної та світової культур;

- приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за формою позиції; 

- виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюбність, людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, спостережливість, відповідальність).

 

 

Навчальна програма гуртка

«Планета Знань»

гуманітарного напрямку позашкільної освіти

Початковий рівень

1 рік навчання

Учебная программа кружка «Планета Знаний» рассчитана на начальный уровень, 1 год обучения детей 5-6-летнего возраста, общее количество часов по каждой дисциплине - 72.

Занятия проводятся два раза в неделю по четырём направлениям. Продолжительность каждого занятия 30 мин. Форма обучения - групповая.

Учебная программа кружка «Планета Знаний» составлена с учетом Базового компонента дошкольного образования (новая редакция) Министерства образования и науки молодёжи и спорта Украины, Национальной Академии педагогических наук Украины, Киев, 2002; Программой развития детей старшего дошкольного возраста «Впевнений старт» Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тернополь, 2013, с учётом пожеланий родителей, корректировки времени, согласно требованиям учебных программ общеобразовательных школ и гимназий.

Цель учебной программы - развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка.

Основные задачи учебной программы:

-     формирование навыков учебной деятельности;

-     развитие познавательных интересов и стимулирование желания овладевать новыми знаниями;

-        развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени;

-     повышение интереса к обучению;

-     воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, организованности;

-     воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг другу помощь.

 

Учебная программа кружка

«В стране Знаний» 

гуманітарного напрямку позашкільної освіти

Початковий рівень

1 рік навчання

 

 

Учебная программа кружка «В стране Знаний» рассчитана на начальный уровень, 1 год обучения детей 6-летнего возраста, не посещающих дошкольные учебные заведения, 72 учебных часа по каждому направлению и предусматривает ведение образовательной работы по четырем разделам: «АБВГДейка» (развитие речи, чтение, основы грамотности), «Веселый карандаш» (подготовка руки к письму), «Цифроград» (логико-математическое развитие), «Познайка» (природоведение, социальное воспитание). Программа занятий построена по принципу от простого к сложному, от теории к практике, адаптирована для современных дошкольников 6-летнего возраста и с успехом «работает» с 1996 г.

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия 30 мин.

Основные цели подготовки детей к обучению в школе:

­   развитие эмоционально-волевой сферы;

­   развитие коммуникативных навыков;

­   развитие фонематического слуха;

­   формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей;

­   формирование элементарных знаний и навыков по математике, письму, грамоте, природоведению, развитию речи;

­   сохранение здоровья дошкольников.

 

Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое, интеллектуальное и физическое развитие детей на уровне, необходимом для их успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего  обучения в школе.

Основные задачи подготовки к обучению:

­   развитие психических функций и качеств личности;

­   охрана и укрепление здоровья;

­   взаимосвязь ребенка с окружающим миром, учитывающая присущий ему наглядно-образный характер познания;

­   обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе;

­   частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного рода перегрузок;

­   широкое включение искусства и произведений детского творчества в жизнь ребенка и окружающую его среду.

 

 

 

 

 

Навчальні програми

для гуртка  гуманітарного напряму позашкільної освіти 

"Школи комплексного естетичного виховання"

Початковий рівень,

2 роки навчання

 

 "Світ казок"

Навчальна програма «Світ казок» Школи комплексного естетичного виховання для дітей молодшого та старшого дошкільного віку складена з урахуванням завдань, основних напрямів і змісту діяльності, визначених Концепцією позашкільної освіти та виховання, Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням  про позашкільний навчальний заклад, іншими законодавчими документами та на основі синтезу програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», типових навчальних програми МОН України. Позашкілля. Комплекс програм мистецького спрямування . – К., 2013 (пр. № 3 від 01.07.2010)

Основною метою навчальної програми є формування світогляду дитини, моралі, естетичної культури; розвиток мислення, пам’яті, уяви дитини. Залучаючи дитину у складний світ людських взаємовідношень, надати можливість пізнати себе та прагнути до спілкування з іншими дітьми.

Завдання навчальної програми:

·     ознайомити дітей з усною народною творчістю різних країн світу;

·       формувати знання творчості світових авторів;

·       виховувати естетично розвинених особистостей;

·       розвивати у дітей любов до культурної спадщини рідного краю;

·       навчити знаходити засоби вираження образів казкових героїв у міміці, жестах, інтонаціях;

·       сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

·       пізнавальної – забезпечує ознайомлення з усною народною творчістю, з творчістю авторів різних країн світу та творами авторів ХХ-ХХІ сторіччя;

·       практичної – сприяє розвитку пам’яті, уваги, уяви, логічного мислення, розвиває вміння послідовно і виразно переказувати зміст казки, відповідати на запитання, перевтілюватися в образи казкових героїв ;

·      творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі інсценування казок, розвитку емоційних почуттів та естетичного смаку;

·       соціальної – сприяє підвищенню впевненості в собі, розвитку комунікативних навичок та здатності дитини до емпатії, співчуття.

Навчальна програма гуртка «Світ казок» ШКЕВ розрахована на початковий рівень, 2 роки навчання і викладається для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться один раз на тиждень. Програма розрахована на 36 годин упродовж року.

             "Логіка. Розвиваючі ігри" 

Програма «Розвиваючі ігри. Логіка» Школи комплексного естетичного виховання для дітей молодшого та старшого дошкільного віку складена з урахуванням завдань, основних напрямів і змісту діяльності, визначених Концепцією позашкільної освіти та виховання, Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням  про позашкільний навчальний заклад, іншими законодавчими документами та на основі синтезу програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», типової навчальної програми ЛЕГО-конструювання «Молодший – старший», затвердженої листом ІІТЗО МОНмолодьспорту України від 08.11.2010 №1.4/18-Г-745.

Навчальна програма реалізується в гуртку гуманітарного напрямку «Логіка. Розвиваючі ігри» та спрямована на вихованців віком                                          від 5 до 6 років.

Мета програми –  розвиток логічного мислення, уяви  і кмітливості дитини; виховання та розвиток творчого підходу до вирішення будь-яких питань; прищеплення любові до творчої діяльності; створення системи необхідних умов для виховання життєздатної, самостійної, життєво- компетентної, творчої особистості, формування у дитини психологічної  та фізичної готовності до навчання у школі.

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю закладання основ компетентностей дитини, формування шкільної зрілості (розумової, емоційної, соціальної), розвитку креативного мислення, виховання творчого ставлення до життя. Завдяки заняттям з розвиваючих ігор дитина добре підготується до школи, зможе успішно та швидко засвоювати матеріал шкільної програми.

Основні завдання навчальної програми:

навчальні:

-        сформувати загальнопізнавальні уміння (спостерігати, обстежувати,

-        аналізувати, порівнювати, запам’ятовувати, виокремлювати головне);

-        сформувати творчі здібності вихованців, творчу уяву, фантазію;

      вправляти у вияві творчого ставлення до виконання практичних і розумових завдань;

     вдосконалювати вміння логічно мислити, вправляти в уміння розмірковувати, висловлювати власні судження, обстоювати особисту думку;

      сформувати елементарні математичні знання;

      тренувати память, увагу, моторику рук;

розвивальні:

      виявити та розвинути творчі здібності;

      розвинути самостійність і комунікативні вміння;

    розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;

     розвинути самопізнання особистості та її самореалізацію у соціумі;

      розвинути логічне мислення, кмітливість;

      розвинути естетичне почуття та смак;

виховні:

      створювати умови для формування інтересів, планів, намірів;

      виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню елементарних цінностей, позитивного ставлення до товаришів;  виховувати культуру поведінки;

      виховувати працелюбність, спостережливість, відповідальність, позитивне ставлення до праці;

      сформувати дружні відносини у колективі.

Навчальна програма початкового рівня передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень –72  год на рік, 2 год  на тиждень;

2-й рік – початковий рівень – 72 год на рік, 2 год на тиждень.

На початковому рівні навчання відбувається виявлення і загальний розвиток умінь та навичок дитини, прищеплення інтересу до творчої діяльності, адаптація вихованців до навчання у позашкільному закладі та до спілкування           з однолітками. На цьому рівні виникає необхідність здійснювати логіко-математичний розвиток дитини.

 

"Ліплення. Аплікація"

Навчальна програма гуртка «Ліплення, аплікація» Школи комплексного естетичного виховання складена на основі типових програм з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму Міністерства освіти і науки України, - К.: «Грамота», 2009; програм для гуртків, творчих об’єднань художньо-естетичного та декоративно-прикладного напрямків Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, - Кам’янець-Подільський: «МЕДОБОРИ-2006», 2007.

Мета навчальної програми: художнє виховання засобами образотворчого мистецтва - формування і розвиток у дітей комплексу ключових  знань та вмінь у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Головні завдання навчальної програми:

- навчити різним прийомам та способам ліплення, заохочувати дітей до прикрашання виліплених виробів візерунками за допомогою стеків або інших матеріалів (бісер, паєтки, природний матеріал, тощо);

- ознайомити дітей з різними матеріалами для ліплення (пластилін, глина, солоне тісто);

- навчити вирізати елементарні фігури: смужки, кола, трикутники, квадрати та інші, складати з них більш складні форми, передавати в ліпленні виразність образу, рух;

- формувати вміння правильно тримати ножиці й користуватися ними;

- розвивати  інтерес до ліплення, здатність дітей використовувати різні матеріали для створення образу, вміння ліпити з натури й за уявленням знайомі предмети та передавати їх характер;

- закріплювати навички акуратного ліплення;

- виховувати інтерес до аплікації та паперової пластики;

-  надати первинні знання про способи утворення об’ємної форми з паперу;

          - спонукати створювати предметні й сюжетні композиції, доповнювати їх деталями, що збагачують дану композицію.

 Програма з паперової пластики та ліплення ШКЕВ розрахована на 2 роки навчання, початковий рівень.  Заняття проводяться 1 раз на тиждень для дітей  віком від 5 до 6 років.

 

 

 

"Декоративний розпис"

Навчальна програма з декоративного розпису розрахована на початковий рівень навчання, 72 години упродовж року, для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться 2 рази на тиждень.

Програма з декоративного розпису ШКЕВ складена на основі програм: МОН України. Позашкілля. Комплекс програм мистецького спрямування, - К., 2013 (пр.. №3 від 01.07.2010)

 Основна мета - формувати естетичне ставлення до природи, праці та життя; розвивати образне сприйняття світу, логічне мислення, просторове уявлення; виявити індивідуальні нахили дітей, залучити їх до мистецтва і художньої творчої праці, формувати уміння та навички декоративного малювання за мотивами петриківського розпису.

Програма передбачає знайомство з різноманітними методами і прийомами у декоративно-прикладному мистецтві; з декоративним розписом і історією його виникнення.

Завдання навчальної програми:

- навчити малювати в різних техніках декоративні «зернятка», «горішки» та «перехідний мазок», які традиційні для петриківського розпису;

-ознайомити дітей старшого дошкільного віку з різними варіантами петриківських „мальовок";

- збагатити емоційно-естетичний досвід дітей, розуміння зв'язків народного мистецтва з природним і культурним середовищами життєдіяльності людини;

-  виявити художні здібності дітей, зокрема, до декору, розвинену фантазію, творчу уяву, витримку та силу волі.

- виховувати на національних традиціях, кращих надбаннях народних майстрів з петриківського розпису;

-  виховувати повагу до себе як послідовника творчості майстрів з розпису;

  -  виховувати відчуття прекрасного в творчості;

   - розвивати уяву, пам’ять, окомір та м’язи рук;

   - розвивати індивідуальні здібності кожної дитини;

   - пробуджувати і розвивати творчий потенціал дитини (фантазію, уяву);

    - виховувати моральні якості дитини: гордість, любов до українського мистецтва;

      - виховувати естетичний смак, почуття гармонії.


"Етикет"

Навчальна програма гуртка«Етикет» Школи комплексного естетичного виховання складена на основі навчальної програми гуртка «Світ етикету», рекомендованої МОН молодь-спорту України та науко-методичною радою КОІПОПК (Протокол №4 від 20.05.2009г.)

Мета навчальної програми - формування світогляду дитини, моралі, естетичної культури; розвиток мислення, пам’яті, уяви дитини; виховання ввічливого ставлення дітей один до одного, до дорослих шляхом збагачення власного життєвого досвіду.

Завдання навчальної програми:

·       ознайомити дітей з правилами поведінки в родині, в колективі, в суспільстві;

·    формувати знання з правил поведінки в екстремальних ситуаціях;

·      виховувати ввічливих та естетично розвинених особистостей;

·       розвивати у дітей любов до культури поведінки в суспільстві;

·       сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

·      пізнавальної – забезпечує ознайомлення з правилами та нормами поведінки у колективі;

·     практичної – сприяє опануванню навичок поведінки вдома, на вулиці, в транспорті, в громадських місцях;

·  творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі вивчення правил етикету, розвитку емоційних почуттів та естетичного смаку;

·     соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до родини та людей похилого віку.

Навчальна програма гуртка«Етикет» Школи комплексного естетичного виховання розрахована на початковий рівень, один рік навчання, для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться 1 раз на тиждень для дітей другого року навчання в ШКЕВ, 36 годин упродовж року.

 

"Малюнок. Живопис"

Програма з малювання та  живопису в Школі комплексного естетичного виховання складена на основі програм: МОН України. Позашкілля. Комплекс програм мистецького спрямування . – К., 2013 (пр. № 3 від 01.07.2010), розрахована на 2 роки навчання, початковий рівень для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться 1 раз на тиждень (1 год), загальна кількість годин за рік – 36.

 Мета навчальної програми - художньо-естетичне виховання дитини, прищеплення любові до прекрасного, збагачення її духовного світу, залучення до мистецтва як невід’ємної частини духовної культури.

Завдання навчальної програми:

☺ навчити основам створення художніх образів, ознайомити дітей з кращими зразками вітчизняного і світового мистецтва;

☺ формувати практичні навички в образотворчій діяльності, художньо-образне мислення, перші уявлення про прекрасне в житті і мистецтві;

☺ розвивати інтерес до образотворчого мистецтва, творчу уяву, естетичний смак, фантазію;

☺ розвивати сенсорні здібності сприйняття, відчуття кольорів, ритму, композиції, уміння елементарно виражати в художніх образах предмети та явища дійсності, розв’язання творчих завдань;

☺ сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

☺ виховувати самостійність, культуру праці, емоційну чутливість до прекрасного.

Програмою передбачено виконання малюнків в техніках графіки та живопису, вітальних листівок для батьків, виставки дитячих робіт.

"Світ живої природи"

Зміст навчального матеріалу  гуртка «Світ живої природи» ШКЕВ знайомить вихованців із представниками флори і фауни рідного краю та різних широт світу; умовами існування, необхідними для жи­вих істот; елементарними відомостями про взає­модію живої та неживої природи; значенням тварин в житті людини; вчить учнів орієнтуватися в найближчому природному середовищі.

 На заняттях використовуються наочні, словесні, ігрові методи і прийоми: показ і пояснення прийомів зображення (малюнки, фотографії та відеофільми), бесіди, використання художнього слова (вірші, загадки, прислів’я), сюрпризні моменти, створення ігрових ситуацій, сюжетні заняття, дидактичні ігри.

Кожне заняття присвячене одній тварині, на якому розповідається про її основні особливості, ореал заселеності,  спосіб і умови життя та харчування тварин в окремих регіонах світу та інше.

На заняттях кожен малюк зможе відправитися в захоплюючу подорож  -   світ живої природи.

Програма гуртка «Світ живої природи» Школи комплексного естетичного виховання складена на основі типової навчальної програми гуртка «Любителі домашніх тварин» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5131                  від 09.12.2003р.) / Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів - К.: «Богдана», 2004.

Мета - ознайомлення з багатим  світом живої природи, виховання поваги, цікавості та любові у дітей до тваринного і рослинного світу, розвиток дбайливого ставлення до природи, прищеплення любові до довкілля і рідного краю,

Завдання навчальної програми:

-        познайомити дітей з тваринним та рослинним світом;

-        навчити розрізняти тварин за класами,  домашніх від хижих, де мешкають і чим харчуються тварини;

-        розвивати пам’ять, мислення, логіку, увагу;

-        виховувати дбайливе ставлення, любов і повагу до тваринного і рослинного світу.

Навчальна програма гуртка «Світ живої природи» ШКЕВ розрахована на початковий рівень, 2 роки навчання, 36 годин упродовж року для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття носять теоретичний характер і проводяться 1 раз на тиждень.

«ХОРЕОГРАФІЯ»

Програма з хореографії у ШКЕВ складена на основі програм: МОН України. Позашкілля. Комплекс програм мистецького спрямування . – К., 2013 (пр. № 3 від 01.07.2010)

Програма розроблена на 2 роки навчання початкового рівня для дітей віком від 5 до 6 років. Заняття в кожній групі проводяться по 1 годині 2 рази на тиждень.

Навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням - від простого до складного, за принципом зв’язку теорії та практики, враховуючи загальні, вікові, психологічні особливості дітей.

Основна мета навчання хореографічному мистецтву за цією програмою – задовольнити зацікавленість дітей у мистецтві танцю, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок.

Організація художньої діяльності забезпечується добором методичних прийомів, що викликають у дітей бажання творчості. До них належать:

1.    Показ. Приступаючи до вивчення нового руху, пози, самостійного руху рук, голови, корпуса, педагог супроводжує його точним показом, який обов’язково повинен мати зміст і образ. У показі педагог виконує рух у закінченому вигляді, а тоді переходить до розбору його деталей. Змістовний, точний показ зосереджує увагу дитини та впливає на розумову діяльність, привчає чітко і грамотно виконувати рухи, прищеплює танцювальну культуру.

2.    Зразок – це правильне, емоційне, виразне і красиве виконання педагогом завдання, яке він ставить перед дітьми. У своєму виконанні педагог образно розкриває зміст і значення кожного уривку, так щоб у дитини з’явилось бажання його виконати. Показуючи зразок, педагог разом із дітьми аналізує його деталі.

3.    Словесний метод – це уміння користуватись словом. Методичні прийоми, показ і зразок обов’язково супроводжуються словесним поясненням. Вчасно і до речі сказані слова стимулюють ініціативу, активність, спонукають до дії. Правильне співвідношення між наочністю і словом допомагає дітям самостійно знаходити засоби творчої виразності для втілення своїх задумів.

4.    Музичний супровід. Музика є одним з найсильніших засобів виховання. Умілий добір музичного матеріалу для вправ, етюдів, ігор, танців з перших же уроків відкидає формальний підхід дітей навіть до найпростіших вправ, оскільки вони несуть в собі зародки тих емоцій, які діти проявлять у майбутніх танцях. Прослуховування музичного супроводу до початку вивчення руху або танцю привчає дітей до активного сприйняття музики, збагачує мислення, що в свою чергу допомагає їм передавати в танцях думки, почуття, настрій.

5.    Ігровий метод змагання. Педагог підбирає таку гру, зміст якої передбачає змагання між собою за краще виконання того чи іншого завдання ( по групах або індивідуально ). Гру можуть придумувати і самі діти.

 

"АНГЛІЙСЬКА МОВА"

Початковий рівень (І- ІІ рік навчання)(Beginner)

Початковий рівень (ІІІ- ІV рік навчання) (Elementary)

Основна мета гуртка - вивчення англійської мови сприяє повноцінному, своєчасному розвитку дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної сфер.

Програма створена на основі типової програми для гуртка англійської мови, яка затверджена Міністерством освіти і науки України.

Навчання іноземної мови має забезпечити реалізацію таких цілей:

·          практичних;

·          освітніх;

·          розвивальних;

·          виховних.

 Завдання навчальної програми:

- навчити вихованців здобувати знання самостійно, формувати творчий підхід до використання знань на практиці;

- створити належні умови для реалізації вихованцем свого природного потенціалу, враховуючи вікові й індивідуальні особливості кожної дитини;

- забезпечити гармонійний та різнобічний розвиток кожного вихованця;

- викликати у вихованців інтерес до вивчення англійської мови та підтримувати його впродовж усього періоду навчання;

- актуалізувати в процесі навчання позитивні риси характеру, сприяти формуванню культури спілкування, загальнолюдських моральних якостей;

- розвивати у дітей світогляд, мовленнєві, інтелектуальні та пізнавальні здібності;

- розвивати здатність до подальшого самовдосконалення в володінні англійською мовою;

- виховувати у дітей культуру спілкування, естетичне сприйняття пісенно-поетичного матеріалу;

- виховувати толерантне ставлення до інших культур.

 Навчальна програма гуртка «Англійська мова» розрахована на початковий рівень навчання,  для дітей віком від 5 до 10 років.

Початковий рівень, І ступень  (Beginner)  - 2 роки навчання,  5-6 років;

Початковий рівень,  ІІ ступень навчання (Elementary)- 2 роки навчання, 7-10 років.

Заняття носять теоретично-практичний характер.

На початковому рівні (Beginner) навчання відбувається виявлення і розвиток здібностей дитини, прищеплення інтересу до вивчення англійської мови, адаптація вихованців до  навчання у позашкільному закладі. Заняття  проводяться три рази на тиждень загальною тривалістю 30 хвилин. Кількість годин на навчальний рік – 101.

 

На початковому рівні (Elementary) відбувається розвиток стійкого інтересу до вивчення англійської мови, розвиваються здібності дітей, самостійність, естетичні смаки, виховується любов і повага до людей різного краю та країни, мова якої вивчається, набуття необхідних умінь та навичок. Заняття  проводяться три рази на тиждень  тривалістю 45 хвилин. Загальна кількість годин на навчальний рік – 101.

 

 

  Центр навчання і розвитку «Умка»

Навчальна програма

для гуртка  гуманітарного напряму позашкільної освіти 

Початковий рівень

2 роки навчання

Цель учебной программы – формирование гармонично развитой личности.

Основные задачи учебной программы:

 - обеспечить в ходе обучения и воспитания моральную, психологическую и дидактическую готовность к школе;

- наделить воспитанников знаниями и  умениями по всем направлениям курса на основе передовых педагогических технологий;

- развивать у дошкольников готовность к самообучению и саморазвитию;

- обеспечить воспитанникам психологическую адаптацию в детском коллективе;

- воспитать у дошкольников задатки высоких морально-этических качеств.

ЦОР «Умка» решает задачи по максимально безболезненному переходу детей из возрастной категории «дошкольник» к категории «школьник»,  по обеспечению готовности ребенка к дальнейшему развитию, которая воспринимается как система свойств и качеств личности ребенка, обеспечивающая потребность и  возможность самостоятельного развития и перехода в дальнейшем от одного возрастного периода к следующему.

Комплексная учебная программа Центра развития и обучения «Умка»  для детей младшего и старшего дошкольного возраста составлена с учетом задач и основных направлений содержания деятельности, обозначенных Концепцией внешкольного образования и воспитания, Законом Украины «О внешкольном образовании», Положением о внешкольном учебном заведении, другими законодательными документами; на основе синтеза программы воспитания и обучения от 2 до 7 лет «Дитина». Научные руководители: Проскура  О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудыкина Н.В. Программа «Ранній – дошкільний». – К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2011. – 328 с. Лист МОН Украины; программы развития детей старшего дошкольного возраста «Впевнений старт», МОН молодежи и спорта Украины, Т.: Мандрівець, 2013; Базового компонента дошкольного образования (новая редакция) МОН молодежи и спорта Украины, Национальной академии педагогических наук Украины, К.: 2012.

Учебная программа кружка «Центр обучения и развития «Умка» рассчитана на начальный уровень, 2 года обучения детей 5-6-летнего возраста, общее количество часов по каждой дисциплине - 72.

Комплексные занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия - 30 минут.