Інтерактивні форми в управлінні методичною роботою

     Для  проведення методичної роботи передбачені активні форми роботи, які сприяють творчому пошуку, зростанню педагогічної майстерності:

·       науково-практичні семінари;

·       семінари-практикуми;

·       «круглі столи»;

·       ділові ігри;

·       панорами й аукціони педагогічних ідей.

 

 

Методична робота  має творчий характер і готує колектив до проведення пошукової, дослідної роботи, у якій беруть участь і педагоги, й вихованці.

 

Одним з основних завдань, яке стоїть перед сучасним навчальним закладом, є примноження інтелектуального та духовного потенціалу нації. Це завдання спрямоване на якісне оновлення навчально-виховного процесу, створення можливостей для творчої самореалізації дітей, вияву їхніх талантів та обдарувань.

 

 

            Цієї мети можна досягти лише тоді, коли педагогічний колектив у цілому, а не лише окремі керівники гуртків, зрозуміють завдання, які покладає на освітян сучасне життя, вимоги до навчання та виховання  молодого покоління.

 

 

            Робота в навчальному закладі починається з педагога, адже його особистість – це окрема ниточка знань, стосунків, майстерності. Відтак завдання адміністрації закладу – побудувати правильну педагогічну «сітку», у якій би професіоналізм педагогів складався в єдине ціле.

 

На допомогу керівникам освітніх закладів приходить знання прийомів педагогічної техніки, таких як:

*Свобода вибору. Кожен керівник та вихованець має право вибору з однією важливою умовою – право вибору завжди врівноважується з особистісною відповідальністю за нього.

 

*Відкритість. Перед дітьми треба ставити проблеми, які лежать за межею вивченого, що повинно викликати бажання саморозвитку й прагнення до знань.

 

*Діяльність. Обов’язковим є вміння застосовувати свої знання на практиці, шукати сферу й умови їх реалізації, доповнювати й розширювати, знаходити нові зв’язки й відповідності, розглядаючи їх у різних моделях і контекстах.

 

 

*Зворотний зв’язок. Необхідно постійно контролювати процес навчання та виховання за допомогою розвинених прийомів зворотного зв’язку.

 

 

*Ідеальність. Максимальне використання можливостей, знань, інтересів самих педагогів та вихованців із метою підвищення результативності й зменшення затрат у процесі навчання.

 

 

   Робота кожного керівника спрямована на досягнення високого рівня  професіоналізму всього колективу. Особлива увага приділяється відкритим заняттям або заходам, на яких досвідчені майстри своєї справи діляться досвідом із молодими педагогами.

 

   Цей процес ніколи не зупиняється, у ньому завжди повинен бути присутнім принцип дієвості. Його головним механізмом є управлінська діяльність адміністрації, її вміння через співпрацю з педагогом створити в закладі позитивний психологічний клімат, атмосферу творчості, саморозвитку, співпраці педагогів і дітей.  Особливого підходу вимагає вміння управлінця грамотно провести аналіз заняття, що є епіцентром управлінської діяльності, запорукою творчості впедагога, росту професіоналізму всього колективу, а також:

 

 

* інструментом індивідуального психолого-педагогічного управління;

* можливістю включення педагога в режим творчості;

* джерелом енергії та педагогічного росту керівника;

* інструментом мотивації для педагогів;

* ефективним засобом індивідуальної методичної роботи;

* важливим засобом поєднання педагогічної теорії з практикою навчально-виховної роботи;

* основою поширення та узагальнення  передового досвіду;

* ефективним засобом формування й розвитку зв’язків наступності;

* можливістю управління конкретною ділянкою педагогічного процесу;

* активним і безпосереднім способом впливу на кінцеві результати навчально-виховного процесу;

* можливістю пізнання кожного педагога, що дає змогу формування цілісного педагогічного колективу;

* можливістю конструювання єдності педагогічних позицій, єдиного підходу всіх керівників до вирішення педагогічних завдань і проблем;

* дієвим засобом розвитку у керівника здібностей рефлексувати свою працю й поведінку;

* засобом стимулювання самоосвіти педагога, виявлення віри в його успіх;

* інструментом формування спільних цінностей колективу;

* способом вияву поваги й довіри до людини;

* найкращим засобом виховання свідомого ставлення педагога до роботи;

* важливим способом вияву рівня вихованості педагогічного коллективу.

 

 

     Уміння створити найміцнішу, найпродуктивнішу єдність самоаналізу педагога з педагогічним аналізом керівника – обов’язковий і невід’ємний елемент культури педагогічної майстерності.

 

 

        Дуже важливо, щоб кожен член адміністрації ретельно готувався до відвідування занять, маючи перед собою конкретну мету. Для цього потрібно створювати технологічні картки для аналізу занять, за якими можна визначити  досягнення й недоліки в роботі педагога. Такий аналіз дає можливість зробити ґрунтовну оцінку ефективності занять.

 Отже, педагогічна майстерність  -  це результат раціональної організації праці педагога, систематичного збагачення його знань, умілої організації та згуртування  колективу вихованців.

 

Інтерактивні форми методичної роботи:

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

ПЕРЕВАГИ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ

 

 

Основні характеристики ІАМН

 

 

Визначення та цілі застосування методу

Переваги та обмеження

1

2

Мозковий штурм

Визначення:

• Неструктурований процес генеру­вання та відбору інноваційних творчих ідей у групі, що координу­ються педагогом.

 

Цілі:

• Тренування   учасників   у   вирішенні проблем;

• Розвиток творчого мислення;

• Розвиток    навичок    спілкування, роботи у малих групах;

• Підвищення зацікавленості слухачів.

Переваги:

• Високий ступінь активності учасників;

• Продуктивні результати;

• Досвід творчої діяльності;

• Орієнтованість на вирішення проблем;

• Розвиток особистісних навичок учасників;

• Стимулювання нових ідей;

• Невеликий термін.

 

Обмеження:

• Розмір групи має бути не дуже великим чи дуже маленьким (5-7 чоловік);

• Процес координування групових дискусій і узагальнення ідей вимагає високої майстер­ності педагога;

• Різна «якість» результатів   навчання, які досягаються при мозковому штурмі.

Вивчення конкретних ситуацій

Визначення:

• Вивчення та аналіз реальної чи вигаданої, але реалістичної ситуації, події, явища.

 

Цілі

• Розвиток вмінь вирішення проблем, прийняття рішень;

• Зв'язок теоретичного навчання з виробництвом;

• Аналіз комплексних ситуацій;

• Розвиток міжособистісних відно­син.

Переваги:

• Реалістичність ситуації», що була розглянута;

• Розвиток навичок самонавчання;

• Інтенсивний процес групової взаємодії;

• Взаємонавчання учасників навчального процесу;

• Синтез різних точок зору;

• Розвиток навичок відбору оптимального варіанту вирішення ситуації;

•Практичне відпрацьовування теоретичних знань;

• Розвиток особистісних навичок.

Обмеження:

• Вимагає витрат часу на підготовку опису ситуації;

• Обмеженість конкретною ситуацією необхідність постійного відновлення;

• Ризик невідповідності/неповної відповідності вимогам навчання і запитам цільової аудиторії

Обговорення критичного явища

Визначення

Подібний   метод   з   обговоренням

конкретної  ситуації  з   наступними

розходженнями:

• аудиторії повідомляється про яку-небудь критичну («позаштатну») ситуацію на виробництві у міжособистісних стосунках;

• учасники навчання задають  фасилітатору   питання, прагнучи одержати додаткову інформацію;

• критична ситуація  може  бути запропонована самою аудиторією;

• при аналізі й обговоренні допус­кається більша ступінь свободи в обґрунтуваннях.

Цілі:

• Розвиток вмінь прийняття рішень і усунення проблем у нестандартних (критичних) ситуаціях;

• Розвиток міжособистісних відносин.

 

Переваги:

• Більш конкретний метод в ілюстрації реальних проблем;

• Учасники навчання більш активно розкривають послідовність дій, що відбулися;

• Учасники навчання асоціюють себе з тим   чи   іншим учасником певної події;

• Менші витрати на підготовку і проведення у порівнянні з попереднім методом.

 

Обмеження:

• Вимагає високої активності і тренованості аудиторії в постановці питань;

• Імовірність   зайвої   емоційності   учасників навчання   при обговоренні;

• Необхідність        чіткого        співвідношення розглянутого явища з цілями навчання.

 

«Кошик» (занурення)  

Визначення:

• Обговорення конкретної ситуації, при    якій    учасник    одержує    ряд максимально      наближених     до реальності матеріалів і проблем, які вимагають   вирішення.   Можлива організація  як   групового,   так   і індивідуального заняття.

Мета:

• Оцінка вхідного рівня й отриманих результатів навчання;

• З'ясування освітніх потреб;

• Розвиток   вмінь   вирішення   про­блем;

• Відпрацьовування навичок аналізу ситуації.

Переваги:

• Комплексне відпрацьовування різних прак­тичних навичок;

• Ефективний   зворотний   зв'язок   з   учасниками навчання;

• Акцент на виконанні, а не тільки на аналізі;

• Закріплення теорії;

• Зміст  «кошика»  легко  пристосовується  до потреб учасників навчання;

• Допоміжний засіб для зміни настанов і погля­дів.

Обмеження:

• Значні  витрати на підготовку кожного за­няття; труднощі в оцінці результатів заняття; придатний для індивідуального навчання.

 

Точечна групова дискусія

Визначення:

• Організація обговорення в малій групі з метою знаходження ідей з певної теми протягом заданого терміну.

Цілі:

• Закріплення    результатів    інших занять;

• Встановлення зворотного зв'язку;

• Розвиток   вмінь   вирішення   про­блем;

• Розвиток  навичок  логічного   ми­слення;

• Розвиток    навичок    взаємодії    з іншими людьми.

Переваги:

• Високий ступінь залучення учасників навчання  у сам  процес навчання;

• Невеликі витрати часу;

• Розвиток творчих здібностей;

• Окремий випадок мозкового штурму;

• Допоміжний  засіб  для аналізу  конкретних ситуацій, прийняття рішень.

 Обмеження:

• Придатний тільки для малих груп учасників навчання .

 

Групова дискусія

Визначення:

• Спілкування між парами або групами учнів в певній навчальній ситуації. Може бути елементом круглого столу, обговорення конк­ретної ситуації та інших методів.

Цілі:

• Розкриття теоретичних концепцій;

• Розвиток   вмінь   вирішення   про­блем;

•  Розвиток вмінь планування, форму-лювання стратегії.

Переваги:

• Уточнення і перевірка гіпотез;

• Обмін знаннями і досвідом;

• Залучення у процес навчання;

• Удосконалення навичок комунікації.

Обмеження:

• Різна ступінь залучення учасників навчання    у   процес обговорення;

• Ризик невідповідності/неповної відповідності ходу дискусії цілям навчання.

Рольова гра

Визначення:

• Метод навчання, при якому учасники навчання грають визначені ролі в нефор­мальній, але максимально реаліс­тичній манері. Може носити структурований чи спонтанний характер.

Цілі:

• Вироблення стратегії дій у конф­ліктних і стресових ситуаціях;

• Розвиток   цільових   поведінкових настанов;

• Розвиток   навичок   міжособистісного спілкування;

• Розвиток комунікативних навичок;

 • Ілюстрація    емоційного    аспекту діяльності.

 

Переваги:

• Ефективність у відпрацюванні професійних дій,    висвітленні    складних    конфліктних ситуацій;

•  Закріплює засвоєння теоретичних концепцій;

• Прояснює особливості поведінки;

• Розвиває  навички  оперативного  вирішення проблем;

• Навчання в дії;

• Драматичний, ігровий ефект сприяє кращому засвоєння навчального матеріалу;

• Ефективний спосіб зміни настанов і поглядів.

Обмеження:

• Необхідність якісної підготовки «акторів»;

• Необхідність ретельного планування сценарію і постановки гри;

• Ризик постановки штучної ситуації;

• Значні витрати часу на підготовку і прове­дення;

•Необхідність врахування особливостей харак­теру акторів.

Форум

Визначення:

• Нетрадиційний спосіб  організації процесу обговорення певної теми, при   якому   виступаючі   можуть висловлювати  свою  позицію  без обмеження часу за умови, що їм вдається утримувати увагу аудиторії.

Цілі

•  Комунікативний тренінг;

• Творче обговорення проблеми;

• Розвиток вмінь вирішення конфлік­тів.

 

Переваги:

• Стимулює творче мислення;

• Залучає аудиторію в процес навчання;

• Створює неформальне середовище навчання;

• Реалізує    засіб    розв'язання    конфліктних ситуацій.

Обмеження:

• Вимагає значного часу   на   підготовку   і проведення;

• Ризик одержання результатів, що не сприяють досягненню загальних цілей навчання.

Тренінг комунікативності

Визначення:

• Метод навчання у процесі побудо­ви ефективно взаємодіючої групи учасників навчання.    Основна  функція -  зміна поведінкових принципів і (чи) роз­виток лідерських здібностей учасників навчання.

 

Цілі

• Зміна   настанов   і   поведінкових реакцій;

• Розкриття особистих здібностей;

• Практичне розв'язання конфлікт­них ситуацій;

• Діагностика проблем організацій­ного розвитку;

• Сприяння побудові команд;

• Відпрацьовування навичок роботи в групі;

• Аналіз і розподіл ролей.

Переваги:

• Навчання на основі розбору реальних реакцій на поведінку;

• Взаємне навчання учасників процесу;

• Більш ефективне застосування інших інтерактивні методи навчання.

Обмеження:

• Наявність емоційних бар'єрів у учасників навчання;

• Труднощі виміру й оцінки отриманих резуль­татів;

• Ризик появи негативних емоційних реакцій у учасників;

• Необхідність чіткого формулювання завдань та етапів заняття;

• Високий рівень (спеціальних) навичок і знань педагога в області психології і соціології.

 

Імітація

Визначення:

• Організований педагогом  процес відтворення максимально наближе­них до реальних умов виробничих або міжособистісних ситуацій.

 

Переваги:

• Учасник навчання   навчається   в   ситуаційних   умовах, максимально наближених до реальних;

• Дієвість навчання;

• Підвищена зацікавленість і висока мотивація учасників навчання;

Цілі:

• Професійна діяльність;

• Прийняття рішень;

• Побудова команд;

• Вирішення проблем.

• Ефективне перенесення теоретичних концеп­цій у практику.

Обмеження:

• Потребує використання реальних життєвих ситуацій, зрозумілих учасникам навчання;

• Вимагає значних витрат часу на проведення і підготовку.

Ділова гра

Визначення:

• Одна з форм імітації конкретних ситуацій; передбачає організацію змагання    між    командами    та розподіл ролей між учасниками.

Цілі:

• Відпрацювання функціональних та особистісних навичок.

• Прийняття рішень.

• Побудова команд.

Переваги:

• Наочність   засобів   і   результатів   навчання (особливо при вивченні сучасних технологій);

• Формування навичок комунікації;

• Відпрацьовування      практичних      навичок, прийняття рішень;

• Стимулювання творчого мислення;

• Об'єктивна   оцінка   і   зворотній   зв'язок;

• Навчання в дії;

• Демонстрація   взаємозв'язків   між   різними функціями і процесами в організації;

• Розвиток особистісних навичок.

Обмеження:

• Вимагає інтенсивних зусиль по підготовці сценарію і проведенню. Ризик відхилення від цілей навчання.

Моделювання

Визначення:

• Наочне      зображення      різними засобами (макет, графіка, комп'ю­терні моделі) системи, структури, пристрою, процесу для аналізу й обговорення.

Цілі:

• Дослідження операцій та процесів за фахом;

• Кількісний аналіз;

• Особистіший розвиток учасників навчання;

• Технічні і технологічні концепції;

• Розробка нових технологій.

 

Переваги:

• Застосовується;

• Надається      можливість      структурованого обговорення;

• Дозволяється розглядати тему з різних точок зору;

• Стимулюється зацікавленість та увага учасників навчання.

Обмеження:

• Ризик надмірного спрощення моделюючого об'єкту представлення, що призводить до недостатньої глибини аналізу.

• Вимагає спеціальних навичок для розробки.

Майстерня

Визначення:

• Робота в малій групі, спрямована на одержання чітко обумовлених результатів  (рішень).   Передбачає застосування      більш      простих методів роботи малими групами.

Цілі:

• Аналіз   і   практичне   закріплення комплексних тем;

• Розвиток особистісних якостей;

• Розробка нових стратегій.

Переваги:

• Продуктивність і практична корисність;

• Залучення учасників навчання у процес навчання;

•  Стимулювання зацікавленості;

• Самонавчання;

• Творчий характер;

• Співвідношення з запитами професійної діяль­ності;

• Обмін знаннями і досвідом.

Обмеження:

• Ефективність кінцевого результату залежить від рівня аудиторії і майстерності (предметної кваліфікації) педагога;

• Необхідність чіткого визначення структури і очікуваних результатів заняття.

Семінар

Визначення:

• Зустріч спрямована на обмін ре­зультатами дослідження, виконано­го проекту; може організовуватися у   формі   доповідей,   обговорень, круглих столів.

Цілі:

• Підсумкове заняття з навчальної теми, дослідження чи проекту;

• Зосередження уваги на нових ідеях, концепціях;

• Вироблення шляхів вирішення про­блем.

Переваги:

• Узагальнення  й аналіз знань  з  навчальної теми;

• Отримання   результатів   на   основі   дослід­ницької діяльності;

• Обмін досвідом і знаннями;

• Продуктивні ідеї;

• Багатомірний аналіз розглянутих проблем.

Обмеження:

• Високі вимоги до рівня знань учасників навчального процесу;

• Ризик надмірної теоретизації результатів, що ускладнюють їхнє практичне використання.

Діагностика проблеми

Визначення:

• Групове обговорення заданої си­туації з метою встановлення основ­ної  проблеми,   що  лежить  у  її основі.

Цілі:

• Відпрацьовування навичок вирішення проблем;

• Відпрацювання навичок прийняття рішень.

Переваги:

• Проблемно-орієнтовний підхід; 

• Глибокий аналіз ситуації;

• Розгляд альтернатив;

• Використання практичного досвіду учасників навчання;

• Структурований виклад варіантів проблем, що лежать в основі розглянутої ситуації.

Обмеження:

• Ризик невідповідності /неповної відповід­ності/ обраної ситуації практичному досвіду та сфери діяльності учасників навчального процесу;

• Обмеженість     практичного      застосування отриманих результатів.

Групові проекти

 Визначення:

• Виявлення, дослідницький пошук та вирішення групою учнів значи­мої для них проблеми/задачі з ме­тою одержання реального результату.

Цілі:

• Відпрацьовування   навичок   вирі­шення проблем;

• Розвиток   творчого   мислення   та особистісних якостей.

 

Переваги:

• Висока залученість учасників навчального процесу  у сам  процес навчання;

• Невеликі витрати навчального часу;

• Розвиток творчих здібностей;

• Допоміжний засіб для аналізу обговорюваних конкретних   ситуацій»,   вирішення   проблем, прийняття рішень.

Обмеження:

• При частому застосуванні стає механічним, втрачає творчу зацікавленість.

Методи роботи учнів у співпраці

Визначення:

• Організація  процесу  навчання  у співпраці  малими групами учасників навчання (від 2 до 7 осіб).

Цілі:

• Опрацювання, закріплення, повто­рення нового матеріалу, вирішення проблем,     проектна     діяльність, розвиток     творчого     мислення, комунікативних навичок.

 

Переваги:

• Висока активність і мотивація учасників навчального процесу;

• Високе засвоєння навчальної інформації;

• Розвиток особистісних якостей учасників навчання;

• Розвиток навичок роботи в команді.

Обмеження:

• Потребує попередньої роботи в організації роботи учасників навчання, ретельного підбору учасників малих груп;

• Потребує більшого терміну на проведення, порівняно з пасивними методами навчання.

Дебрифінг

Визначення:

• Аналіз та обговорення результатів попередньої роботи; структурування набутого досвіду;

• Визначення та оцінювання власних досягнень та поразок педагогом і учасниками навчання;    планування    подальшої діяльності.

 Цілі:

• Під час підведення підсумків певного етапу роботи .

Переваги:

• Висока активність і мотивація учасників навчального процесу;

• Розвиток особистісних якостей учасників навчання;

• Оцінювання знань і вмінь, набутих під час попередньої    роботи;    рівня    застосування особистісних  якостей,  рівня  активності  та моделей поведінки.

Обмеження:

• Потребує   більшого   терміну,   порівняно   з іншими методами.