Народний художній колектив "Школа образотворчих мистецтв "Суцвіття"

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«РІЗБЛЕННЯ ПО ДЕРЕВУ»

народного художнього колективу

«Школа образотворчих мистецтв «Суцвіття»

ІІІ рік навчання,

Творча група

    Основна мета гуртка – сприяння зацікавленості дітей до різьбярської справи, декоративного оздоблення предметів побуту та інтер’єру. Програма гуртка спрямована на виховання у дітей національної свідомості, розширення їх досвіду та залучення до творчої роботи згідно з інтересами кожного вихованця. Взявши в руки різець і зробивши перші візерунки, юний майстер з різьблення стає учасником цікавого процесу створення гарних та корисних речей.

Завдання навчальної програми:

 • відродити різьблення як вид мистецтва та оволодіти основами художньої обробки деревини;
 • навчити бачити прекрасне, сформувати естетичний смак;
 • сформувати вміння обробки деревини різними інструментами;
 • прищепити любов до народних промислів, навколишнього середовища
 • розвити національну свідомість, працелюбність, цілеспрямованість, точність та акуратність, наполегливість й відповідальність;
 • берегти і розвивати традиції народних промислів, інтерес до відродження національно-культурних надбань українського народу, потребу у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні особистості;
 • виховати шанобливе і  дбайливе ставлення до народних традицій,  культури праці.

Навчальна програма гуртка «Різьблення по дереву» розроблена на основі програми «Художня обробка деревини: випилювання, випарювання, різьблення, мозаїка по дереву»,  схваленої науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

Програма з дисципліни «Різьблення по дереву» розрахована на дворівневу систему навчання – основний і вищий.

    На першому (основному) рівні термін навчання 1 рік і складає 108 годин  протягом навчального року. Заняття носять теоретично-практичний характер та проводяться один раз на тиждень і розраховані на дітей віком 10-14 років. Діти засвоюють знання про види деревини, їх особливості; набувають вмінь та навичок виконання геометричного та контурного різьблення; освоюють техніку виконання елементів азбуки геометричного різьблення та складання композицій цих елементів; знайомляться з технікою виконання маркетрі, його функціональним призначенням у побуті; навчаються складати композиції, а також виконувати роботи цією технікою.

     На другому (вищому) рівні (термін навчання – 1 рік) програма розрахована на 108 годин протягом навчального року. Заняття з різьблення по дереву носять теоретично-практичний характер і проводяться 1 раз на тиждень. Діти віком 11-15 років продовжують вивчати особливості різних видів різьблення (геометричне, контурне, рельєфне);  більше уваги приділяється оздобленню різьбленням різноманітних предметів побутово-вжиткового характеру; продовжується вивчення особливостей різних видів деревини в художній обробці, принципи будови та складання композицій на вибір, форми й орнаменту, техніки та видів оздоблення виробів. Діти знайомляться із новим видом оздоблення дерев’яних предметів побуту – інкрустацією металом.

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«ЛОЗОПЛЕТІННЯ»

народного художнього колективу

«Школа образотворчих мистецтв «Суцвіття»

ІІІ рік навчання,

Творча група

Навчальна програма гуртка «Лозоплетіння» розроблена на основі програми гуртка «Захоплююче лозоплетіння» Бєляєва О.М. (основний), схваленої Комісією з проблем позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 3 від 21.06.2004 р.)

Основна мета гуртка – здійснення національного виховання  підростаючої молоді, відродження духовної особистості, розвиток традиційних народних промислів та ремесел. Національне виховання не можливе без використання перевіреного століттями народного досвіду. Тільки покоління, сформоване на духовних надбаннях предків,  зможе  стверджувати і творити нову культуру, продовжувати і розвивати традиції свого народу.

Діти, які займаються лозоплетінням, талановито черпають натхнення з багатої скарбниці нашого народу.

Програма вміщує такі завдання:

-  навчити цінувати і  розуміти прекрасне в мистецтві, оточуючому житті, природі, вміти самому   творити його;

-  залучити молодь до вивчення народного мистецтва та національних цінностей рідного народу:

-  створити умови для  творчого розвитку дітей;

-  виявити обдарованих дітей;

-  виховати естетичний смак, почуття гармонії;

-  прищепити вміння працювати: ставити мету та знаходити шлях  її виконання, доводити справу до кінця;

-  розвити володіння навичками плетіння;

- сформувати навички просторового уявлення, зорової пам'яті та пам'яті рухів, бо вважається, що руки краще запам'ятовують рухи і пригадують їх швидше, ніж голова;

-  виховати акуратність,  точність, охайність, спостережливість, працелюбність;

- навчити  вмінню працювати за ескізами та малюнками;

-  сформувати активність, самостійність;

-  прищепити  бажання самовдосконалення;

-  виховати моральні якості громадянина і гордості за українських майстрів, любові до українського мистецтва.

      Програма з дисципліни «Лозоплетіння» розрахована на дворівневу систему навчання дітей віком 10-16 років. На першому основному рівні  термін навчання 1 рік, програма  розрахована для дітей віком 10-14 років, на 108 годин на рік. Заняття  відбуваються один раз на тиждень протягом 3 годин. Під час навчання  цій дисципліні діти отримують  теоретичні і практичні знання.

      Програма вищого рівня  розрахована на дітей віком від 11 до 16 років.  Заняття  відбуваються 2 рази на тиждень по 3 години і розрахована на 216 год.

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«ВИТИНАНКА»

народного художнього колективу

«Школа образотворчих мистецтв «Суцвіття»

Основний рівень

V рік навчання)

     Навчальна програма гуртка «Витинанка» розроблена на основі навчальної програми інтегрованого курсу «Витинанка» схваленої для використання у позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України № 3 від 29.12.2015 року).

      Програма з витинанки розрахована на основний рівень навчання (один рік) для дітей ІV року навчання в Школі образотворчих мистецтв «Суцвіття». Програма розрахована на дітей віком 12 – 14 років. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться один раз на тиждень тривалістю 3 години. Загальна кількість годин на навчальний рік – 108.

     Мистецтво витинанки - цілий світ пізнання краси і гармонії навколишнього світу. Воно сприяє успішному естетичному та художньому вихованню дітей.

      Мета програми – розвиток творчої особистості, формування базових компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях витинанням. Виховання шанобливого ставлення до творів мистецтва.

Завдання програми гуртка:

 • залучити дітей до мистецтва витинанки;
 • навчити прийомам виконання витинанки;
 • розкрити значення символів витинанки та особливості побудови композиції простої та складної витинанки;
 • розвити естетичне бачення краси навколишнього світу і вміння передавати його в своїх роботах;
 • підвищити роль художньо-естетичного виховання;
 • сприяти духовному збагачення через опанування знаннями та вміннями в мистецтві витинання;
 • виховати цілісне ставлення дітей до народного мистецтва через власний емоційний досвід;
 • створити умови, в яких дитина духовно самовдосконалюється  й само-реалізується;
 • розвити емоційний світ дитини, її почуття і уяву;
 • створити самобутні і оригінальні  роботи.

 

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«КЕРАМІКА

народного художнього колективу

«Школа образотворчих мистецтв «Суцвіття»

Основний, вищий рівень        

І, ІІ р.н. , творча група

      Усі ці початкові знання вихованці отримують у гуртку “Кераміка”, який є невід’ємною складовою частиною комплексної програми народного художнього колективу «Школа образотворчих мистецтв “Суцвіття”». У гуртку “Кераміка” навчаються вихованці ШОМ “Суцвіття” I - II років навчання основного рівня. Кількість дітей в групах – до 15 чоловік. Програма складена з урахуванням вікових особливостей  дітей 9 – 13 років. Заняття  з вихованцями  проводяться 1 раз на тиждень по 2 години. Загальна кількість годин протягом навчального року  - 72.

         Навчальна програма гуртка «Кераміка» розроблена на основі програми гуртка «Кераміка», затвердженої Міністерством освіти і науки України (збірник методичних матеріалів «Суцвіття талантів Дніпропетровщини»); програми гуртка «Гончарик» (початковий, основний та вищий рівні) рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 18.207.2007 р. № 1/11-5303

 

Головна мета та завдання:

Мета  – розвиток індивідуальних творчих здібностей, естетичних смаків вихованців. Розширення інтелектуальних та духовних рівнів на основі культурної спадщини українського народу, опанування основними навичками роботи з пластичним матеріалом – глиною.

 • залучення дітей до декоративно-вжиткового мистецтва кераміки;
 • засвоєння теоретичних знань з кераміки та скульптури;
 • вивчення різноманітних технік і прийомів ручного ліплення;
 • формування і розвиток практичних вмінь та навичок;
 • розкриття значення символів розпису та особливостей побудови  композиції в об’ємі;
 • розвиток естетичного бачення краси навколишнього світу і вміння передавати його в своїх роботах;
 • художньо-естетичне виховання;
 • духовне збагачення дитини через опанування знаннями та вміннями в мистецтві ручного ліплення;
 • виховання емоційного ставлення дітей до народного мистецтва шляхом збагачення власного життєвого  досвіду;
 • створення умов для  духовного самовдосконалення та самореалізації дитини;
 • розвиток у дитини її творчої уяви і фантазії;
 • формування культури та естетики праці, дружніх взаємовідносин між однолітками;
 • створення самобутніх і оригінальних робіт;
 • постійна участь  у творчих виставках та конкурсах.

 

 

ПРОГРАМА

Творчої групи «Батік»

Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття»

Вищий рівень

       Метою цієї програми є створення умов для реалізації диференційованого підходу до організації навчання, для творчості керівника гуртка, вільного вибору форм і методів навчання, а також розвиток у дітей образотворчих здібностей, художнього смаку, творчої уяви, просторового мислення, естетичних відчуттів і розуміння прекрасного, виховання інтересу і любові до мистецтва, формування духовної культури особистості.

Завдання програми:

 • залучити дітей до мистецтва батіка;
 • навчити прийомам виконання батика, особливостям побудови композиції, прийомам стилізації;
 • розвити естетичне бачення краси навколишнього світу і вміння передавати його в своїх роботах;
 • збагатити духовний світ вихованців через опанування знаннями  та вміннями в мистецтві батика;
 • підвищити роль художньо-естетичного виховання;
 • виховати цілісне ставлення дітей до мистецтва батіка через власний емоційний досвід;
 • створити умови, в яких дитина духовно самовдосконалюється й самореалізується;
 • розвити уяву та емоційний світ дитини;
 • створити самобутні та оригінальні робіти.

     Програма  розрахована на основний рівень навчання протягом  одного року  для дітей віком 10-14 років. Загальна кількість на навчальний рік складає  144 години. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться раз на тиждень по 4 години.

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

«Живопис, композиція»

народного художнього колективу

Школа образотворчих мистецтв суцвіття

Початковий, основний, вищий рівень

(І,ІІ, ІІІ, ІV р.н.)

 

    Дисципліна «Живопис, композиція» Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» являється часткою загально-художнього та естетичного навчання і виховання, сприяє розвитку творчих здібностей та естетичного бачення.

До основи навчання азам живопису і композиції закладено вивчення теоретичного матеріалу з кольорознавства та композиції, виконання низки навчальних завдань, малювання з натури, виконання самостійних творчих завдань.

       Головною метою та завданнями даної дисципліни є: навчання вихованців основам живопису і композиції, оволодіння різними техніками живопису, формування у вихованців навичок та вмінь при роботі з кольоровим зображенням, виховання та розвиток естетичного сприйняття навколишнього світу, творчої ініціативи, які необхідні в практичній роботі, оволодіння вихованцями основ реалістичного живопису та грамотної побудови композиції художнього твору. Розвиток практичних навичок дає поштовх до пізнавальної і творчої активності вихованців, сприяє розвитку художнього смаку. Заняття живописом і композицією мають вплив на розвиток особистості вихованця, формування творчої уяви і мислення, естетичних інтересів, зорової пам’яті, художніх здібностей, емоційно-естетичного ставлення до навколишньої дійсності. На заняттях у дітей формуються такі риси характеру як: наполегливість, цілеспрямованість, сила волі, охайність, прагнення до знань, любов до праці. Вихованці Школи опановують живописні та композиційні способи виразності, вчаться аналізувати предмети та явища навколишнього світу, виховують в собі важливі навички та вміння.

         Програма з живопису і композиції розрахована на початковий, основний та вищий рівні навчання дітей, термін навчання 5 років. Зі 108 годин упродовж кожного навчального року в ШОМ залучаються діти вікомвід 10 – 12 до 13 – 15 років.  Заняття проводяться один раз на тиждень і носять теоретично-практичний характер. Навчання в творчій групі «Майстерня живопису» (V р.н.) для дітей віком від 12 -17 років проходить двічі на тиждень, тижневе навантаження складає 5 годин.  Загальна кількість  годин на навчальний рік - 180.

На першому початковому рівні навчання (термін - 1 рік) вихованці ШОМ «Суцвіття» знайомляться з теорією кольорознавства, з техніками акварельного живопису і прийомами виразності, з основами композиції (прийомами і правилами композиції), виконують навчально-практичні завдання на закріплення знань і вмінь та розвиток особистих творчих ініціатив.

         На другому основному рівні навчання (термін навчання 2 роки) приділяється увага роботі з акварельними фарбами в різних жанрах мистецтва і композиції (натюрморт і пейзаж), ознайомленню з окремими видами живопису, вивченню композиційних способів побудови простору, способів виразності та сфери застосування цих видів. Вихованці вивчають нову техніку живопису гуашшю, змішану техніку живопису аквареллю і гуашшю, вдосконалюють навички і вміння акварельного живопису, виконують навчально-практичні роботи в різних жанрах живопису (натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетна композиція), знайомляться з новим видом живопису – мініатюрою, вивчають її особливості. Головним навчальним способом залишається малювання об’єктів з натури оточуючого середовища.

        На третьому вищому рівні навчання (термін навчання 2 роки) діти закріплюють та удосконалюють вивчені знання та вміння з теорії кольорознавства і композиції, живопису аквареллю та гуашшю, формують вміння використовувати отримані знання в творчо-практичній діяльності, вчаться вільно орієнтуватися та працювати в різних видах та жанрах живопису, виконують  дипломну або підсумкову роботу з живопису і композиції. На другому році навчання вищого рівня (творча група «Майстерня живопису») діти поглиблюють навички та вміння, удосконалюють техніку малювання, розвивають образне мислення, уяву і фантазію, формують художній смак, здібність отримувати естетичну насолоду від творчої роботи, опановують   техніку живопису олійними фарбами,  продовжують знайомитися з творчістю відомих художників світової та української культури.

ПРОГРАМА ГУРТКА

«Петриківський розпис»

народного художнього колективу

Школа образотворчих мистецтв суцвіття

Початковий, основний, вищий рівень

(І,ІІ, ІІІ, ІV р.н.)

           Програма з петриківського декоративного розпису розрахована на дворівневу систему  навчання  дітей віком  від 9 до 14 років. На основному рівні термін навчання 1 рік, діти вивчають композицію та колорит петриківського розпису,  вивчають техніки письма його елементів, вчаться створювати нескладні сюжетні композиції. Програма основного рівня складена для І року навчання Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття» і складає 108 годин на навчальний рік. Заняття проводяться один раз на тиждень.

            Заняття в творчій групі відносяться до вищого рівня навчання, де вихованці продовжують вивчати особливості петриківського розпису, вчаться виконувати складні елементи, вивчають складну побудову композиції декоративного розпису, створюють композиції за власним задумом. Випускникам ШОМ у творчій групі надається можливість виконати дипломну роботу з петриківського розпису, використовуючи отримані знання під час навчання на основному та вищому рівні. Програма вищого рівня розрахована на дітей 10-15 років, загальною кількістю 216 годин упродовж навчального року. Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться 2 рази на тиждень по 3 години.

           Метою занять гуртка петриківського  розпису є виховання у дітей інтересу до народного мистецтва, розвиток творчих здібностей, естетичного і художнього смаку, формування умінь і навичок пензликового письма, виховання почуття колективізму, патріотизму, любові до рідного краю.

          Кожна дитина зможе долучитися до  процесу творення справжнього високого мистецтва, навчитися використовувати набуті знання для безпосереднього розпису різних виробів. Гурток  «Петриківський розпис» покликаний розв'язувати такі головні завдання:

 • ознайомити  гуртківців із національними традиціями, кращими надбаннями народних майстрів декоративного розпису.
 • створити умови для розвитку художніх здібностей  у дітей.
 • розвинути творчу уяву, пам'ять, витримку, силу волі, окомір.
 • розвинути індивідуальні здібності кожного гуртківця.
 • навчити основним елементарним прийомам петриківського  розпису.
 • розвинути естетичний смак та творчість.

 

 

П Р О Г Р А М А   Г У Р Т К А

«Декоративний розпис »

зразкового художньго колективу

„Школа образотворчих мистецтв „Суцвіття”

Основний рівень

(I, IІ р.н., творча група)

         Гурток «Декоративний розпис» комплектується з дітей віком 9-13 років. В гуртку діти навчаються два роки. Програма розрахована на 216 годин упродовж року. Заняття з декоративного розпису носять теоретично-практичний характер і проводяться два рази на тиждень. На першому році навчання приділяється увага вивченню основ декоративного розпису, розвитку здібностей та навичок виконання елементів розпису, вивченню основ композиції та кольорознавства. На другому році навчання діти продовжують вивчати особливості петриківського розпису, вчаться виконувати складні елементи, вивчають побудову складної композиції декоративного розпису, створюють композиції за власним задумом.
            Основна мета навчання декоративного розпису – познайомити з історією і традиціями петриківського розпису та роботами майстрів;  навчити техніці  виконання декоративних елементів, основ композиції та кольорознавства;  розвивати естетичний смак,  спонукати до творчого зростання та самовираження.

           Спираючись на зразки декоративного мистецтва,  діти навчаються технічним і зображувальним навичкам, формують задуми та презентують свої роботи.

Основні навчально–виховні завдання гуртка:

 • залучення дітей до чарівного світу народного мистецтва, прищеплення дитині високих  норм і принципів моралі;
 • прищеплення знань про функціональне призначення та естетичний вплив речей декоративно-прикладного мистецтва;
 • поглиблення знань дітей про орнамент, його види та форми;
 • створення умов для навчання декоративному розпису, виявлення та підтримка  творчо обдарованих дітей у розвитку цілісної особистості вихованця;
 • виховання  творчого ціннісного ставлення  до дійсності, бажання відтворювати і продовжувати народні традиції.

 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА

Студія образотворчих мистецтв «Барвінок»

Школи образотворчих мистецтв «Суцвіття»

Початковий рівень

(І, ІІ, ІІІ, ІV рік навчання)

 Структура програми образотворчої студії «Барвінок» побудована на основі навчання від простішого до складнішого. Діти мають змогу ознайомитись з усіма видами мистецтва, що викладаються в основній школі образотворчих мистецтв «Суцвіття».

 

Основні завдання програми:

навчальні:

 • надання знань про закони образотворчого мистецтва: основи композиції, кольорознавство, способи виразності, чинники, що впливають на створення художнього образу;
 • формування уявлень про види та жанри образотворчого та інших візуальних мистецтв, особливості художньо-образної мови, притаманної кожному їх виду;
 • розширення художньо-естетичного досвіду, опанування художніх умінь та навичок у практичній діяльності;
 • набуття досвіду, створення художніх образів у процесі власної творчості, знайомство з творами світової та української художньої культури;
 • формування навичок аналізу художніх творів.
 • розвивальні:
 • збагачення емоційно-чуттєвої сфери;
 • розвиток художніх сенсорних здібностей;
 • розвиток нестериотипного художньо-образного мислення.
 • виховні:
 • виховання естетичного ставлення до дійсності;
 • виховання емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва;
 • виховання любові до природи і дбайливого ставлення до неї.

Навчальна програма образотворчої студії «Барвінок» розрахована на початковий рівень навчання для дітей віком від 5 до 9 років:

І рік навчання - молодша група (5-6 років);

ІІ рік навчання - середня група (6-7 років);

ІІІ рік навчання - старша група (7-8 років);

ІV рік навчання - підготовча група (8-9 років).

Заняття проводяться двічі на тиждень по дві години і носять теоретично-практичний характер.

Програма гуртка Студія образотворчих мистецтв «Барвінок» створена на основі програми «Образотворче мистецтво», схваленої Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 18.12.2013, лист ПТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-72).

 

ПРОГРАМА

Студії народної творчості «Соняшник»

Головно метою гуртка є знайомство та навчання різним видам народного та декоративно-прикладного мистецтва, а саме: витинанка, писанкарство, виготовлення символічних оберегів, народне малярство, опанування яких сприяє формуванню художньої культури дитини; розвитку здібностей художньо образного мислення, вміння цілісного емоційного й глибокого аналізу творів мистецтва; вихованню навичок художнього естетичного сприйняття та бережливого ставлення до народних українських мистецьких традицій.

Завдання програми:

 • створення умов навчання для розвитку художньо-творчих здібностей ;
 • розкриття ролі народного та декоративно-прикладного мистецтва українського народу;
 • навчання  та розвиток  практичних навичок та вмінь з витинанки, писанкарства, виготовлення оберегів;
 • навчання основам народного малярства, враховуючи традиції українського народного мистецтва;
 • виховання загально-естетичної культури, художнього смаку;
 • розвивати стійкий інтерес до професій народних промислів;
 • формування у дітей та молоді національної свідомості, патріотичних почуттів, любові до рідного краю та свого народу.

     Комплексна програма Студії народної творчості «Соняшник»  розрахована на навчальний рівень навчання  для дітей віком 10-14 років . Заняття носять теоретично-практичний характер і проводяться два рази на тиждень тривалістю 2 години. Загальна кількість годин на навчальний рік – 144.

 

 ПРОГРАМА ГУРТКА

«Рисунок»

      На першому початковому рівні (термін навчання 1 рік) вихованці знайомляться з засобами вираження малюнку, різновидами штриховки та культурою його виконання, принципами малювання простих та складних форм, поняттями «об'єм і простір». Теоретичні знання закріплюються під час практичної роботи (навчальний малюнок з натури, копіювання графічних зразків, тематично-творчі роботи).

      На другому основному рівні (термін навчання 2 роки)  вихованці знайомляться і вивчають основи перспективи, продовжують вивчати особливості відтворення об’єму та простору в різних жанрах мистецтва (натюрморт, пейзаж, сюжетна композиція), вдосконалюють свої практичні навички та вміння, продовжують знайомитись з іншими видами навчального малюнка, знайомляться з основами малювання портрету та інтер’єру, вивчають теорію історії мистецтв і головні особливості мистецтва різних культурних епох та напрямків. Велика увага приділяється копіюванню учнями зразків малюнків відомих митців.

    На третьому вищому рівні (термін навчання 1 рік) займаються копіюванням зразків малюнків голови та фігури людини, вчаться малювати портрет люди з натури, продовжують вивчати особливості побудови фігури людини, виконують велику кількість нарисів, з яких обирається тема та техніка виконання дипломної роботи, її захист.

    Підсумком тривалого навчання рисунку є виконання учнями дипломної роботи, де вони показують свої знання та вміння, які отримали і здобули  на заняттях протягом чотирьох років.

     Програма розрахована на 108 годин упродовж кожного навчального року. Заняття з малюнку носять теоретично-практичний характер і проводяться один раз на тиждень. Програма складена для дітей 10-15 років, згідно з віковими особливостями (І р.н. 10-12 років, ІІ р.н. 11-13 років, ІІІ р.н. 12- 14 років, ІV р.н. 13-15 років).